คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

03 Jan 2024

วันนี้ (3 มกราคม 2567) คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะการแพทย์แผนจีน รุ่นที่13 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์จีนสมชาย จิรพินิจวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะเข้าฝึกปฏิบัติทางคลินิก ณ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ในแผนกอายุรกรรม แผนกฝังเข็ม แผนกกระดูกและทุยหนา และแผนกเภสัชกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนจีนให้มีความพร้อมที่จะสำเร็จการศึกษาไปทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงาน แพทย์จีนอรกช มหาดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและพัฒนางานวิจัย ได้ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงานด้วย

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม