กิจกรรม "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market :R2M" โครงการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ และ สร้างแผนธุรกิจจากงานวิจัย สำหรับนักศึกษา มจธ.ระดับปริญญาตรี โท เอก

21 Aug 2023

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรม "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market :R2M" โครงการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ และ สร้างแผนธุรกิจจากงานวิจัย สำหรับนักศึกษา มจธ.ระดับปริญญาตรี โท เอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566โดยกิจกรรม Pitching Day เป็นกิจกรรมเฟ้นหาสุดยอดแผนธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาวิชาต่างๆ มาร่วมตัดสินในครั้งนี้ ประกอบด้วย

กิจกรรม "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market :R2M" โครงการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ และ สร้างแผนธุรกิจจากงานวิจัย สำหรับนักศึกษา มจธ.ระดับปริญญาตรี โท เอก

1. ดร. ทินกร รสรื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองส่งเสริมและประสานประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

2. รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม

3. อาจารย์ ไวรุจน์ เดชมหิทกุล ประธานโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์

4. ผศ.ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ ประธานสาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และ

5. ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกสำเร็จรูปสำหรับไม้ ดอกไม้ประดับ เจ้าของผลงาน รศ.ดร. นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด

รางวัลที่สอง ได้แก่ ผลงาน การพัฒนาแบตเตอรี่ยืดหยุ่นที่มีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกและกักเก็บพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าของผลงานผศ.ดร.ชาญชัย เตชะวัชราภัยกุล และผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก 

รางวัลที่สาม ได้แก่ ผลงาน ถ่านชีวภาพจากการแปรรูปก้อนเชื้อเห็ดหูหนูหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เจ้าของผลงาน ผศ.ดร. กมลวรรณ คำภูมี ผศ.ดร.ใหม่ น้อยพิทักษ์

กิจกรรม RESEARCH TO MARKET- R2M เป็นกิจกรรมที่ผลักดันให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยในสถาบันไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษา ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นการทำธุรกิจจนถึงการแข่งขันเข้าสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการเพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรม จนถึงการออกสู่ตลาดเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไป

กิจกรรม "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market :R2M" โครงการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ และ สร้างแผนธุรกิจจากงานวิจัย สำหรับนักศึกษา มจธ.ระดับปริญญาตรี โท เอก