TEAMG จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน สมุทรสงคราม

24 Aug 2023

TEAMG และ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

TEAMG จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน สมุทรสงคราม

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ทีมกรุ๊ป หรือ TEAMG และกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานจิตอาสาและครอบครัว กว่า 50 คน ร่วมพลังจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจาก นายไกรศร พรหมหาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม และชุมชนบ้านคลองโคน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางประมาณ 500 ต้น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

บริษัทได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการลดการลดก๊าซเรือนกระจก จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความสำคัญและมีประโยชน์มากมายต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจและสังคม การปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างแหล่งอนุบาลให้กับสัตว์น้ำ และป่าชายเลนยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญ รวมทั้งสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนด้วย

TEAMG จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน สมุทรสงคราม