WHART ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 ห้าปีซ้อน

15 Aug 2023

WHART ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 ห้าปีซ้อน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์

นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นหลักทรัพย์มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์ได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (พ.ศ.2562-2566)

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART มีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างประโยชน์สูงสุด ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)  พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการร่วมผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ ภายใต้พันธสัญญาในการเป็น "The Ultimate Solution for Sustainable Growth"

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่เก้าในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

 

WHART ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 ห้าปีซ้อน