ไทยน้ำทิพย์ ร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เสริมศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

16 Aug 2023

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มภายใต้กลุ่มธุรกิจโคคา- โคลา ในประเทศไทย และผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทย ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กับบุคลากรบริษัทฯ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งสองฝ่าย อีกทั้งส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสสร้างบุคลากรหน้าใหม่เข้าสู่วงการ เตรียมพร้อมรับการขยายตัวของตลาดเครื่องดื่มไทย

ไทยน้ำทิพย์ ร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เสริมศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นายชาญวิทย์ ชรินธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซัพพลายเชน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า "ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์ของไทยน้ำทิพย์ ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้งในการยกระดับและพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผ่านการพัฒนาและส่งเสริมทักษะในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าและส่งมอบความสดชื่นให้กับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการเตรียมความพร้อมบัณฑิตและผลิตบุคลากรใหม่ๆ ที่มีคุณภาพเข้าสู่แวดวงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ตอกย้ำจุดยืนของไทยน้ำทิพย์ ในฐานะผู้นำและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทยอย่างแท้จริง"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐม กล่าวว่า "ทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือกันกับไทยน้ำทิพย์ ในครั้งนี้ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทั้งสององค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการในองค์ความรู้สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของทั้งสองฝ่าย รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริงอีกด้วย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นส่งเสริมความชำนาญในด้านต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าและสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สู่สังคม"

ความร่วมมือระหว่างไทยน้ำทิพย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม 2566 มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของทั้งบุคลากรบริษัทฯ และนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเป็นผู้จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากรให้แก่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและบริการทางวิชาการ และพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อตกลงกับทางบริษัทฯ ส่วนไทยน้ำทิพย์ จะให้การสนับสนุนจัดหาวิทยากร การจัดการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ รวมถึงสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้าศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องอีกด้วย