ธนชาตประกันภัย จับมือ ธรรมศาสตร์ ร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพป้อนสู่วงการประกันภัย

21 Sep 2023

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุพัชระ คงนวน หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามาศึกษาภาคปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ ของธนชาตประกันภัย ให้ได้รับองค์ความรู้ด้านธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ต่อยอดและส่งเสริมการผลิตบุคลากรคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยในอนาคต

ธนชาตประกันภัย จับมือ ธรรมศาสตร์ ร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพป้อนสู่วงการประกันภัย

ทั้งนี้ ความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กรจะดำเนินการต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี (2566 - 2568) นอกจากมีนักศึกษาของธรรมศาสตร์เข้ามาศึกษาภาคปฏิบัติจริงในธนชาตประกันภัยแล้ว บุคลากรของธนชาตประกันภัยที่สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมยังสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ด้วย และทั้ง 2 ฝ่ายจะอำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมชมของเจ้าหน้าที่เพื่อศึกษาระบบปฏิบัติการของอีกฝ่ายเพื่อนำมาสู่การพัฒนางานของแต่ละฝ่ายให้ก้าวหน้าต่อไป

ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผลลัพธ์สำคัญร่วมกัน คือ นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานจริง ในส่วนของบุคลากรของธนชาตประกันภัย จะนำทักษะความรู้ที่ได้มาแปรรูปสู่ภาคธุรกิจประกันภัยต่อไป ตลอดจนช่วยยกระดับเทคโนโลยีด้านต่างๆ ขององค์กร ด้วยนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของภาคบริการ ให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็วและดีที่สุด