การประชุมชายฝั่งโลก ประจำปี 2566 ณ เมืองเหยียนเฉิง ร่อนการ์ดเชิญสีเขียว ชวนทั่วโลกร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ

28 Sep 2023

รัฐบาลประชาชนมณฑลเจียงซู กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสำนักงานบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติ ร่วมกันจัดการประชุมชายฝั่งโลก ประจำปี 2566 (2023 World Coastal Forum) ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน ณ เมืองเหยียนเฉิง มณฑลเจียงซู ภายใต้หัวข้อ "ชายฝั่งของเรา: ความกลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติ" จากการเปิดเผยของคณะกรรมการจัดการประชุมชายฝั่งโลก

อดีตผู้นำทางการเมือง เอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีจากประเทศต่าง ๆ เช่น ไอร์แลนด์ คองโก เคปเวิร์ด สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ตลอดจนหน่วยงานของสหประชาชาติ เช่น โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่อพยพย้ายถิ่น รวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ พันธมิตรเส้นทางบินอพยพเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ต่างพากันชื่นชมความเป็นผู้นำและความสำเร็จที่สำคัญของจีนในการปกป้องระบบนิเวศชายฝั่ง การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางนิเวศ และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุมชายฝั่งโลกเป็นเวทีสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย และจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งและการพัฒนาที่ยั่งยืน

พื้นที่ชายฝั่งที่เชื่อมต่อกับแผ่นดินและทะเลเป็นสถานที่หลักในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ด้วยทรัพยากรเชิงพื้นที่ที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ ความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ และทรัพย์ทางธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่หยุดนิ่งสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ เหยียนเฉิง ซึ่งกำลังมุ่งสู่ "สีเขียว" และ "สีน้ำเงิน" บนเส้นทางการพัฒนาคุณภาพสูง ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งและเศรษฐกิจเขตเมืองที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะมอบประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับเมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเมืองที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการปกป้องและพัฒนามรดกทางธรรมชาติของโลกอย่างยั่งยืน

ในพิธีเปิดได้มีการลงนาม "ข้อตกลงกรอบความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการประชุมชายฝั่งโลกระหว่างรัฐบาลประชาชนมณฑลเจียงซู กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสำนักงานบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติ" ในโอกาสนี้ สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ องค์กรอนุรักษ์นกสากล และองค์กรอื่น ๆ อีก 14 แห่ง ยังได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของการประชุมชายฝั่งโลกอีกด้วย

ที่มา: คณะกรรมการจัดการประชุมชายฝั่งโลก