กทม.เข้มงวดตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในร้าน-แผงลอยจำหน่ายอาหารรอบโรงเรียนในสังกัด

27 Sep 2023

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวถึงการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณรอบโรงเรียน ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนภัยพบขนมบรรจุในขวดมีหัวเป็นลูกกลิ้ง (โรลออน) วางจำหน่ายใกล้โรงเรียนว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนอ.ได้จัดทำแนวทางการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากอาหารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ขณะเดียวกันได้ประสานขอความร่วมมือสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร พร้อมตรวจสอบให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือให้งดการจำหน่ายอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่มีเลขสารบบอาหารในเครื่องหมายของ อย.และไม่ได้มาตรฐาน หรืออาจมีส่วนผสมที่ไม่ปลอดภัย

กทม.เข้มงวดตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในร้าน-แผงลอยจำหน่ายอาหารรอบโรงเรียนในสังกัด

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการอาหารทราบข้อกฎหมายในการนำผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร และแสดงฉลากอาหารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมาจำหน่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก เป็นต้น โดย สนอ.ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น คำแนะนำและอินโฟกราฟิกเรื่อง วิธีการเลือกซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารและบนฉลากต้องแสดง ดังนี้ (1) เลือกซื้ออาหารที่มีสีธรรมชาติ ไม่มีสีสันฉูดฉาดจนเกินไป (2) อ่านฉลากทุกครั้ง (3) มีฉลากผลิตภัณฑ์ถูกต้อง เครื่องหมาย อย.และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และวันหมดอายุ (4) มีบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ไม่ฉีกขาดชำรุด และวัตถุเจือปนได้มาตรฐาน (5) มีวิธีการจัดเก็บอาหารที่ถูกต้อง เช่น หากเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปควรเก็บไว้ในความเย็นตลอดการจำหน่ายที่อุณหภูมิต่ำ 0-4 องศาเซลเซียส และบนฉลากต้องแสดงส่วนประกอบที่สำคัญ ชื่ออาหาร เลข อย. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้นำเข้า ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร ปริมาณสุทธิของอาหาร และวันหมดอายุ ทั้งนี้ ฉลากของอาหารทุกประเภทที่ขายในประเทศไทย ต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย

นอกจากนั้น สนอ.ได้ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 สำนักงานเขต ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณโดยรอบโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 27 ม.ค.66 และระหว่างวันที่ 22 พ.ค.-2 มิ.ย.66 เพื่อตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่จำหน่ายให้มีความสะอาดปลอดภัยกับนักเรียน กรณีพบข้อบกพร่องได้ให้คำแนะนำ และสำนักงานเขตได้ตรวจติดตาม ควบคุม กำกับให้ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำแผนการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณโดยรอบโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ให้ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณโดยรอบโรงเรียนจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัยกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแผนการตรวจประเมิน จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 21 พ.ย.66 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 21 ก.พ.67 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 31 พ.ค.67 และครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 21 ส.ค.67

กทม.เข้มงวดตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในร้าน-แผงลอยจำหน่ายอาหารรอบโรงเรียนในสังกัด
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit