มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เปิดงานแสดงสินค้าโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

12 Sep 2023

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี  เปิดงานแสดงสินค้า "โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้" จ.สระแก้ว

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เปิดงานแสดงสินค้าโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดงานแสดงสินค้า โครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กลุ่มเปราะบางพื้นที่ชายแดนตะวันออกของประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว"ระหว่างวันที่ 1 - 5 กันยายน 2566 ณ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสระแก้ว

โดยนายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย มร.จอร์โจ กัมบา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย.และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ สำหรับกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น ผลิตภัณฑ์จากประชาชน จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากเยาวชนโรงเรียนทัพราชวิทยา จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ เป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาจากการทำงานของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์กรภาคีในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ที่ได้ร่วมกันพัฒนาแรงงานให้เยาวชนและประชาชนมีทักษะอาชีพ  มีช่องทางสร้างรายได้และมีอาชีพที่มั่นคงต่อไปในอนาคตได้

โครงการ "สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กลุ่มเปราะบางพื้นที่ชายแดนตะวันออกของประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มูลนิธิ ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,950,000 บาทจากธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย  ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามทิศทางและนโยบายของมูลนิธิฯ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้คนในชุมชนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ได้รับการพัฒนาการสร้างอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ พัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความรู้ มีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถของการเป็นผู้ประกอบการให้กับคนในชุมชน  สร้างความเป็นอยู่ที่ดีและลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของครอบครัว และสร้างเส้นทางสู่การดำรงชีพที่ยั่งยืน

และนอกจากการพัฒนาการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทัพราช ในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดูแลธรรมชาติ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย  ฝ่ายปกครองอำเภอตาพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลทัพราช อุทยานแห่งชาติตาพระยาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ยังได้ร่วมจัดกิจกรรม "คืนพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลทัพราช (บ้านหนองปรือ) อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้บริหารและพนักงานธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเพาะพันธุ์กล้าไม้และนำสู่การปลูกป่า เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าในพื้นที่ป่าสาธารณะของชุมชนต่อไป 

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เปิดงานแสดงสินค้าโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้