มูลนิธิกสิกรไทย จับมือ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมฟื้นฟูตำรายาล้านนาโบราณจากใบลานอายุหลายร้อยปี เพื่อต่อยอดยกระดับสู่การวิจัยและพัฒนายาจากพืชในระดับสากล

11 Sep 2023

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (แถวบนขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย และ พระชยานันทมุนี รองศาสตราจารย์ ดร. (แถวบนซ้าย) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ซึ่งพันธกิจครั้งนี้มุ่งเน้นการฟื้นฟูตำรายาล้านนาโบราณ เพื่อนำไปต่อยอดยกระดับสู่การวิจัยและพัฒนายาจากพืชในระดับสากล ทั้งนี้นอกจากประโยชน์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาโบราณอันมีค่ายิ่งแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าพืชยาในจังหวัดน่านอีกด้วย โดยหลังจากที่จะได้มีการรวบรวม คัดสรร และปริวรรตตำราพืชยาที่ถูกบันทึกผ่านการจารึกลงในใบลานเป็นภาษาล้านนาโบราณและเก็บรักษาไว้ในวัดอันเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิทยาการในสมัยก่อนให้เป็นภาษากลางที่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะมีการคัดเลือกตำรับพืชยาล้านนาที่มีศักยภาพไปวิจัยและพัฒนาต่อยอดด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางแพทย์และเภสัชกรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับตามมาตรฐานการพัฒนายาจากพืชในระดับสากล

มูลนิธิกสิกรไทย จับมือ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมฟื้นฟูตำรายาล้านนาโบราณจากใบลานอายุหลายร้อยปี เพื่อต่อยอดยกระดับสู่การวิจัยและพัฒนายาจากพืชในระดับสากล

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน่านแซนด์บอกซ์ ในการยกระดับคุณค่าและมูลค่าของพืชยาใต้ป่าน่าน เพื่อสร้างรายได้ให้ชาวบ้านจังหวัดน่านควบคู่ไปกับการฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่าน อันเป็นทรัพยากรที่มีค่า เป็นป่าต้นน้ำอันดับ 1 ของประเทศ โดยมี นายอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท (แถวล่าง ลำดับที่ 2 จากขวา) นางสาวนุชสรัญ พลวิทย์ กรรมการสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท (แถวล่าง ลำดับที่ 1 จากขวา) พระมหาปิยะ ธีรงฺกุโร, ดร. ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา (แถวล่าง ลำดับที่ 1 จากซ้าย) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ (แถวล่าง ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็ว ๆ นี้