พช.คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ การันตีคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

13 Sep 2023

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลเลิศรัฐ ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

พช.คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ การันตีคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก.พ.ร. ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะมอบให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น เป็นต้นแบบในการสร้างคุณค่า สร้างสรรค์ผลงานการปฏิบัติราชการจนมีผลสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยปี 2566 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับก้าวหน้า (Advance) และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จำนวน 2 ผลงาน คือ 1) การบริหารจัดการหนี้ภาคครัวเรือน ชุมชนป่าเพิ่ม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 2) บ้านถ้ำเสือ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

นายอรรษิษฐ์ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้บริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน นำแนวคิดของการพัฒนาระบบราชการ 4.0 มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรออกแบบงานบริการให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง อาศัยหลักการประสานงานทุกภาคส่วน สร้างนวัตกรรมปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ใน 3 ประเด็น ประการแรก มีการเปิดเผยโปร่งใสในการทำงาน เปิดกว้างด้วยกลไกการมีส่วนร่วม และการบูรณาการสานพลังทุกภาคส่วน ร่วมกับ 7 ภาคีการพัฒนา ประการที่สอง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เชื่อมั่นและศรัทธาว่าคนทุกคนสามารถพัฒนาได้หากได้รับโอกาส ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายด้วยการพัฒนาระบบงานบริการ ประชาชนใช้ประโยชน์จากข้อมูล มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ อำนวยความสะดวก และประการสุดท้าย กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อาทิ การกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการด้วยโปรแกรม BPM แพลตฟอร์มสารสนเทศเพื่อการบริการ "Click ชุมชน" แพลตฟอร์มสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ "CDD EIS พกพา" ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนขนาดใหญ่ CDD BIGDATA ระบบสำนักงานอัตโนมัติ OA สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-saraban เป็นต้น

"ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน และความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์กร มุ่งเน้นการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพเทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะบูรณาการอย่างต่อเนื่อง จนทำให้กรมการพัฒนาชุมชน สามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ได้ถึง 3 รางวัล นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาวพัฒนาชุมชนทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแห่งความมานะในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน จนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศ" นายอรรษิษฐ์กล่าว

พช.คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ การันตีคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ