รองอธิบดีฯ พช. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2566 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้

26 Sep 2023

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566 ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา จังหวัดยะลา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานฯ และมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2566 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจสำคัญกรม และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานในระดับพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน, พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการ ในเขตตรวจราชการที่ 7

รองอธิบดีฯ พช. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2566 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้

โดยนายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้สักการะศาลพระภูมิฯ, สักการะพระพุทธพัฒนปชานาถ, เยื่ยมชมเรือนพระประทับ, เยี่ยมชมนิทรรศการ และบูธแสดงสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ และปลูกต้นราชพฤกษ์ มี นายกิจจา ทองแดง รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน, นายนิรัญ สุขอนันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และกลุ่มเป้าหมายในการประชุมฯ ให้การต้อนรับ

ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้1. สรุปผลการดำเนินการ และข้อแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ โดย นายกิจจา ทองแดง รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน2. พิธีเปิด และมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมำณ 2567 โดย นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน3. แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย - นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดยะลา - นายปัญญา น่วมประวัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ (ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.) - นายนิรัญ สุขอนันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศพช.ยะลา สถาบันการพัฒนาชุมชน - นางสาวพนิดา เล๊าะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สพจ.ปัตตานี - นายอรุณ สารบัญ พัฒนาการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส - นายอนันต์ อามีเราะ พัฒนาการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส - นายสุไลมาน เวาะเนาะ พัฒนาการอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี4. บรรยาย หัวข้อ "ทิศทางการพัฒนา บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2567" โดย นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ?ZOOM Cloud Meetings5. นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรม ปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด

นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยว่า ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับประชาชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานระดับครัวเรือน เสริมสร้างศักยภาพของผู้นำ กลุ่ม/องค์กรชุมชน เพื่อเป็นพลังชุมชน สร้างหมู่บ้าน/ตำบลให้เกิดความเข้มแข็ง มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 2) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างคุณค่าในชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเดินหน้าการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3) การบริหารจัดการเครือข่ายการพัฒนาชุมชน 4) การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ ความทันสมัย ภาพลักษณ์และบทบาทใหม่ ของกรมการพัฒนาชุมชน มุ่งสู่การพัฒนากรมการพัฒนาชุมชน ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคตที่มีสมรรถนะสูง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมการพัฒนาชุมชนจักดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติราชการกรมและยกระดับการพัฒนาด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดี เศรษฐกิจชุมชนดี เสริมประสานภาคีเครือข่ายชุมชนดี ขยายผลความสำเร็จและสร้างระบบบงานพัฒนาชุมชนเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนที่ว่า "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

รองอธิบดีฯ พช. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2566 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้