วว. รับรางวัล "คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่น" ประจำปี 2566

19 Sep 2023

นายบุญชอบ   สุทธมนัสวงษ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน  มอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566  (Thailand  Labour  Management   Excellence Award  2023)  รางวัลระดับองค์กร รางวัลรอง "คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่น" ให้แก่  ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)  ในฐานะผู้แทน วว.  จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  การได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการพัฒนาองค์กรของ วว. ในทุกมิติ สู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และการเป็นองค์กรต้นแบบที่มีคุณธรรมของสังคมไทย    โอกาสนี้   ดร.จิตรา   ชัยวิมล   รองผู้ว่าการบริหาร   นางกุศยา   ระมัดตน   ผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล  และบุคลากร วว.  ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย  ในวันที่  18  กันยายน  2566  ณ  กระทรวงแรงงาน

วว. รับรางวัล "คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่น" ประจำปี 2566

วว. รับรางวัล "คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่น" ประจำปี 2566