พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรม "เลี้ยงถูก ลูกดี"

07 Sep 2023

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ ดร.อาร์ตี้ เซจิ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรม "เลี้ยงถูก ลูกดี" ณ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ "โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Development: ECD)" เพื่อร่วมผลักดันและสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเด็กในช่วงวัย 0-6 ปี ด้วยเล็งเห็นว่าเด็กปฐมวัย เป็นช่วงวัยที่ควรได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเป็นพิเศษในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ จิตใจ โดยในงานมีการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างถูกต้อง และ"การดูแลแบบตอบสนอง" หรือ Responsive Caregiving ที่เน้นให้ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันอย่างใส่ใจ และกิจกรรมปั้นดินของเด็กด้วย

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรม "เลี้ยงถูก ลูกดี"