ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน SPU บริการวิชาการ โครงการหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาชีพ RMUTT

08 Sep 2023

ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน และเจ้าของรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน (สป.อว/คอวท.)ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย "สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม" และ "การจัดทำสมรรถนะ ในโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา PSF สมรรถนะอาจารย์ด้านการสอน ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ก้าวต่อไปของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา

ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน SPU บริการวิชาการ โครงการหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาชีพ RMUTT

ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน SPU บริการวิชาการ โครงการหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาชีพ RMUTT