หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 Jun 2023

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 911 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 โดยนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ สพร.19 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมรับฟังการตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการปฏิบัติงานตามการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมนำเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของ สพร.19 เชียงใหม่

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน นโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน นโยบายผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แก่เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน 19 เชียงใหม่ โดยเฉพาะนโยบายของอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ความคืบหน้าโครงสร้างของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 จังหวัด การวางแผนความก้าวหน้าของข้าราชการให้มีประสบการณ์หลากหลายเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น การกำกับดูแลโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ การติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ การบริหารจัดการพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้ครอบคลุมทุกสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายบังคับ เช่น การตรวจติดตามสถานประกอบการ การตรวจสอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นปัจจุบัน และการกำหนดตัวชี้วัดของผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการบูรณาการงบประมาณร่วมกับหน่วยงานภายนอก

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566