คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ให้ความรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสันติราษฎร์ ในโครงการ "ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดกรอบ และเห็ดกรอบสวรรค์สูตรสมุนไพร"

15 Jun 2023

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดย อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ให้ความรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสันติราษฎร์ ในโครงการ "ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดกรอบ และเห็ดกรอบสวรรค์สูตรสมุนไพร"

ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ "ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดกรอบสมุนไพร และ เห็ดกรอบสวรรค์สูตรสมุนไพร"

ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรสันติราษฎร์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสารสำคัญและการเตรียมสารสกัดเข้มข้นจากพืชสมุนไพร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดกรอบสมุนไพร และเห็ดกรอบสวรรค์สูตรสมุนไพร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน