แลกเปลี่ยน-แสดงผลงานการพัฒนาชุมชน เหล็กสหวิริยา-ธ.ชุมชนร่วมตลาดนัดความสุข

14 Jun 2023

กลุ่มเหล็กสหวิริยาเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงผลงานด้านการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม พร้อมนำผู้แทนเครือข่ายธนาคารชุมชนและสภาผู้นำชุมชน อำเภอบางสะพาน 18 แห่ง รวมกว่า 50 คน ร่วมแสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานขององค์กรทุกภาคส่วนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ในงาน"ตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 6" ภายใต้แนวคิด "ราชบุรีเมืองแห่งคุณธรรม สายน้ำแห่งความดี วิถีแห่งชุมชนสมานฉันท์ สร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ" จัดโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดราชบุรี องค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม และภาคีเครือข่ายซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ร่วมเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายนี้ด้วย

แลกเปลี่ยน-แสดงผลงานการพัฒนาชุมชน เหล็กสหวิริยา-ธ.ชุมชนร่วมตลาดนัดความสุข

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2566 ณ กาดวิถีชุมชนคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวปาฐกถา "สร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข ด้วยพลังบวก :soft power" และล้อมวงเสวนาประเด็น "CSR กับชุมชน บนวิถีแห่งความสมานฉันท์ และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน" กับเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี สภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี