กรมโยธาธิการและผังเมือง เสริมกำลัง กรมเจ้าท่า ส่งเรือกำจัดผักตบชวา ช่วยเคลียร์ทางน้ำบริเวณวัดพนัญเชิงฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 Jun 2023

กรมโยธาธิการและผังเมือง เสริมกำลัง กรมเจ้าท่า ส่งเรือกำจัดผักตบชวา ช่วยเคลียร์ทางน้ำบริเวณวัดพนัญเชิงฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมโยธาธิการและผังเมือง เสริมกำลัง กรมเจ้าท่า ส่งเรือกำจัดผักตบชวา ช่วยเคลียร์ทางน้ำบริเวณวัดพนัญเชิงฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยขานรับนโยบาย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และประธานคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา เร่งบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร และเรือกำจัดผักตบชวา เข้าดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมกำลังในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัยและน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ผักตบชวาหนาแน่น ขวางเส้นทางสัญจรโดยเฉพาะช่วงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหารและวัดขุนพรหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมเจ้าท่าในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตั้งแต่บริเวณใต้เขื่อนเจ้าพระยา จนถึงเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมเจ้าท่า ได้เข้าดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยระยะนี้การระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนพระรามหกมีปริมาณน้อย ประกอบกับภาวะน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ผักตบชวาตกค้างในพื้นที่จำนวนมาก ไม่สามารถไหลผ่านไปได้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบแม่น้ำสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ำแม่กลอง ตั้งแต่ใต้เขื่อนแม่กลอง ผ่านจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม ลงสู่อ่าวไทย และแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ใต้ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ลงสู่อ่าวไทย นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร และเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เสริมกำลังหน่วยงานอื่นในพื้นที่ต่าง ๆ เมื่อประสบปัญหาเร่งด่วน ในการนี้ กรมฯ ได้ส่งเรือกำจัดผักตบชวา ประเภทสายพานลำเลียง เข้าดำเนินการร่วมกับกรมเจ้าท่า กรมชลประทาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในบริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหาร และวัดขุนพรหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ผักตบชวาและวัชพืชสะสมหนาแน่นเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ำและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง มีเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทั้งหมด จำนวน 49 ลำ แบ่งเป็น เรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง จำนวน 34 ลำ เรือกำจัดผักตบชวาแบบตักหน้า จำนวน 10 ลำ และเรือพอนทูนบรรทุกรถขุด จำนวน 5 ลำ ที่ใช้ปฏิบัติการในพื้นที่ที่รับผิดชอบและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ต่าง ๆ หากพื้นที่ใดประสบปัญหาผักตบชวาและวัชพืชสะสมเป็นจำนวนมาก สามารถแจ้งมาที่กองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 4393 หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร และเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เข้าดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป