กรมโยธาฯ พัฒนาต่อเนื่องคลองหาดส้มแป้น หนุนการท่องเที่ยว - ป้องกันการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดระนอง

14 Mar 2023

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายอัครพล ผลพานิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตาม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดระนอง พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว การบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบ ป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองระนอง

กรมโยธาฯ พัฒนาต่อเนื่องคลองหาดส้มแป้น หนุนการท่องเที่ยว - ป้องกันการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดระนอง

นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า "คลองหาดส้มแป้น" ถือเป็นคลองสายหลักที่ไหลผ่านตัวเมืองระนอง และไหลผ่านบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง ดังนั้นรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงสนับสนุนงบประมาณปี 2562 - 2565 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนและปรับปรุงสวนสาธารณะรักษะวาริน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ต่อมาได้สนับสนุนงบประมาณปี 2563 - 2566 ในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหาดส้มแป้น ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน เพื่อพัฒนาให้เมืองมีความน่าอยู่ ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของพื้นดินริมตลิ่งลำคลอง รวมทั้งพัฒนาลำคลองหาดส้มแป้นให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ สามารถคำนวณและวิเคราะห์ในการควบคุมการไหลของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้ว ยังสามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและการเกิดอุทกภัย ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหาดส้มแป้น มีองค์ประกอบ ได้แก่ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาว 902 เมตร บนสันเขื่อน มีทางเดิน - ทางวิ่ง กว้าง 2 เมตร เพื่อสันทนาการและออกกำลังกาย พร้อมราวกันตกและไฟฟ้าส่องสว่าง เชื่อมต่อกับทางเดิน - ทางวิ่ง ของโครงการพัฒนาบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน ระยะทางรวม 2,000 เมตร ด้านหลังแนวเขื่อนมีทางจักรยาน กว้าง 2 เมตร คู่ขนานกับทางเดิน - ทางวิ่ง และลานกิจกรรมริมน้ำ บริเวณเทศบาลเมืองระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวระนองมาใช้พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อสันทนาการเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน งานประจำปี เช่น งานประเพณีลอยกระทง ปัจจุบันโครงการฯ มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง กว่า 87 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566 ซึ่งหากโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับพื้นที่โดยรอบได้เป็นอย่างดี เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนอง ทำให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่างคุ้มค่า

กรมโยธาฯ พัฒนาต่อเนื่องคลองหาดส้มแป้น หนุนการท่องเที่ยว - ป้องกันการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดระนอง