พช.ลำพูน ร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

27 Jul 2023

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายอาทร พิมชะนก) ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตาม หนุนเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง การขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน

พช.ลำพูน ร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

ราชกัญญา ณ จังหวัดลำพูน โดยมี นายประชา เตรัตน์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานนิเทศโครงการฯ โดยได้ร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจนิเทศฯ ดังนี้ 1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนแบบบูรณาการพร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้งที่มีการดำเนินการเพื่อให้มีการตรวจสอบและรายงานผลได้ทุกระยะซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างตรงเป้าหมายและตรงเวลา 2. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีการดำเนินชีวิตในรูปแบบการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนมีการพัฒนารูปแบบเพื่อค้นหาต้นแบบในการดำเนินงานและกระจายผลงานต่อไป

3. การขับเคลื่อนงานชุมชนเข้มแข็งเพื่อร่วมบูรณาการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและขับเคลื่อนชุมชน 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน 4. การขับเคลื่อนงานตามกรอบงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้งระดับจังหวัดและในระดับอำเภอแบบบูรณาการร่วมกับส่วนงานที่สำคัญของจังหวัด ให้เกิดผลในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะทำงานนิเทศโครงการฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของอำเภอเมืองลำพูน จำนวน 2 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดหนองปลาขอ บ้านหนองปลาขอ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์สานสายใย ห่วงใยกัน เพื่อเป็นศูนย์การบูรณาการข้อมูลและการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตามสภาพปัญหา และจัดตั้งทีมสร้างสุข เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ และได้สนับสนุนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมให้ความรู้และสนับสนุนการดำเนินโครงการ จุดที่ 2 เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ ณ ที่ทำการกำนันตำบลบ้านแป้น บ้านสันมะโก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน

พช.ลำพูน ร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)