เยาวชนไทยคว้ารางวัลพิเศษโครงงานวิทย์ฯ ในโครงการ Prime Minister's Science Award 2023

27 Jul 2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัล Special Award รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนภาครัฐและเอกชน ภายใต้โครงการ Prime Minister's Science Award 2023 คัดเลือก 4 สุดยอดโครงงานวิทย์ฯ ระดับประเทศที่มีความโดดเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความโดดเด่น หวังว่าทุกผลงานจะสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยต่อไป

เยาวชนไทยคว้ารางวัลพิเศษโครงงานวิทย์ฯ ในโครงการ Prime Minister's Science Award 2023

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM หนึ่งในหน่วยงานหลักที่ดำเนินงานโครงการฯ เผยว่า "กระทรวง อว. ร่วมด้วย อพวช. สวทช. และสมาคมวิทย์ฯ จัดทำโครงการ Prime Minister's Science Award 2023 ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจในการเรียนรู้ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเพื่อให้ครูอาจารย์ โรงเรียนและผู้ปกครอง ในการสนับสนุนให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมในลักษณะของโครงงาน โดยเน้นการเชิดชูเยาวชนและครูที่ให้ความสำคัญในกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในเวทีสำคัญของประเทศและนานาชาติ มีการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาในเวทีต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดให้มีมูลค่าหรือคุณค่านำไปสู่การพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของไทยไปสู่ระดับโลก

รางวัล Special Award ภายใต้โครงการ Prime Minister's Science Award 2023 เป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงงานที่มีความโดดเด่น สื่อสารน่าประทับใจและสาระของโครงงานฯ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล ประกอบด้วย 4 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัล Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้สนับสนุนจาก กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้แก่ ทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ กับ โครงงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหนอนด้วงสาคู Rhynchophorus ferrugineus ร่วมกับการเสริมพืชอาหารก่อนการบริโภค เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของโปรตีนทางเลือก โดยมีสมาชิกคือ นายสัญพัชญ์ อัครจีราวัฒน์ นายธนัตถ์กรณ์ เชาวนสมิทธิ์ และนางสาววนิดา ภู่เอี่ยม เป็นครูที่ปรึกษา, นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ ที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท และผลิตภัณฑ์นมจากบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
  2. รางวัล Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยผู้สนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แก่ ทีมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช กับ โครงงานคาร์บอนรูพรุนตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากเปลือกต้นกระถินณรงค์ โดยมีสมาชิก คือ นายณัฐเศรษฐ์ เมฆเจริญวิวัฒนา, นางสาวธมลวรรณ ไหมละเอียด, นายณฐนนท์ ศรีสุวรรณ และนางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ เป็นครูที่ปรึกษา, ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง ที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท และผลิตภัณฑ์นมจากบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
  3. รางวัล Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยผู้สนับสนุนจาก บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ กับ โครงงานแนวทางผสมผสานเพื่อการค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ และการใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เชิงลึกในการทำนายต้นกำเนิดของมะเร็งจากข้อมูลการเติมหมู่เมทิลของสายดีเอ็นเอ โดยมีสมาชิก คือ นายภคนันท์ ทัศนาภิรมย์, นายกษิดิ์เดช อิ้วศรีสกุล และนายพิษณุ จันทรเสวต เป็นครูที่ปรึกษา, นายชนติ จันทรโชติชัชวาล ที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท และผลิตภัณฑ์นมจากบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
  4. รางวัล NSM President's Science Communication Award โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ได้แก่ ทีมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม กับ โครงงานแนวคิดใหม่แห่งวงการชีวเคมีทางการแพทย์: การตรวจสอบ DNA ของมะเร็งบนผิวเม็ดเลือดแดงโดยใช้เลือดไก่เป็นแบบในการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมใหม่ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งที่รวดเร็ว โดยมีสมาชิก คือ นายวงศกร มาลาลักษมี, นางสาวมทินา บุญเต็ม, นางสาวชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล และดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์ เป็นครูที่ปรึกษา รศ. ดร. นพ. ปีติ ธุวจิตต์ ที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และผลิตภัณฑ์นมจากบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

สำหรับรางวัลใหญ่ Prime Minister's Science Project Award และรางวัล Prime Minister's Science Teacher Award ภายใต้โครงการ Prime Minister's Science Award 2023 จะประกาศผลและได้รับมอบรางวัลกับท่านนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นี้ ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ต่อไป