อพวช. จัดพิธีปิดและมอบรางวัลสำหรับเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ใน โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APT JSO#8)

17 Jun 2019
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ASEAN+3 Centre for the Gifted in Science (ACGS), Korea จัดพิธีปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APTJSO#8) และมอบรางวัลพิเศษให้กับเยาวชน พร้อมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเยาวชนอาเซียนหวังต่อยอดเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติ
อพวช. จัดพิธีปิดและมอบรางวัลสำหรับเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ใน โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APT JSO#8)

ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "อพวช. จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APTJSO#8) ขึ้น เพื่อให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของที่ผู้มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์จากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเยาวชนด้วยกัน โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ ภายในหัวข้อ "The Role of Youth in Communicating Science for Sustainable Development Goals Issue in ASEAN Region" โดยมีกลุ่มเยาวชนไทยผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และกลุ่มประเทศอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 ประเทศ ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ เกาหลี สิงคโปร์ เวียดนาม และสวีเดน (เข้าร่วมสังเกตการณ์) รวมกว่า 100 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ที่ อพวช. เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในค่าย ฯ

โดยรางวัล Outstanding Science Communicator ฝ่ายชายเป็นของ Cheong Jay Keat จากประเทศสิงคโปร์ และฝ่ายหญิง Emily Aliya Breen จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานเยาวชนในรูปแบบโปสเตอร์ ได้แก่ ทีม B จากประเทศสิงคโปร์ โดยมี OWEN ONG JUNHENG , SEAN YEOW HOE YONG , ZHANG SHENGYANG DAVID , PHUA ZHENGJIE

ทีม A จากสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี BEOM SEOK LEE , DAN HA KIM , GUN WOO YUN , HAN JI HO

และ ทีม B จากประเทศไทย โดยมี LUKSANAREE SOMBOON , NATTHANICHA WIJITPUNYARUK , OLIVER PHOOM HARRIS,JATURONG ONSOPA

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่

ทีม B จากสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี JAE HYEOK JANG ,JI HOON KIM , NA RIM KIM ,LEE JUNG HYO

ทีม B จากประเทศสิงคโปร์ โดยมี OWEN ONG JUNHENG , SEAN YEOW HOE YONG , ZHANG SHENGYANG DAVID , PHUA ZHENGJIE

ทีม A จากประเทศสิงคโปร์ โดยมี CHEONG JAY KEAT , KONG YU HENG ASHER ,SEE JAE WEY TRISTAN ,FAN KAIJIE HERBERT

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการด้านการพัฒนาการศึกษา ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ได้แก่ Huang Chen จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ,Yuvan Devendranจากประเทศมาเลเซีย , Caesar Jr. Peñol Lopez จากระเทศฟิลิปปินส์ ,Filip Axel Widen จากประเทศสวีเดน, Ak Abdul Ghafur Ur Rahman Bin Pg Abdul Rahman จากประเทศบรูไน , Luksanaree Somboon จากประเทศไทย ,Nguyen Huong Ly จากประเทศเวียดนาม และ Na Rim Kim จากสาธารณรัฐเกาหลี

ดร.อภิญาณ์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "สำหรับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียนฯ ในครั้งนี้ หวังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน + 3 หันมาสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น พร้อมส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยเข้าสู่เวทีนานาชาติต่อไป"

อพวช. จัดพิธีปิดและมอบรางวัลสำหรับเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ใน โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APT JSO#8) อพวช. จัดพิธีปิดและมอบรางวัลสำหรับเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ใน โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APT JSO#8)