ม.รามคำแหง จัดอบรมวิเคราะห์ข้อมูล Excel และ Power BI ราคาไม่แพง

18 Jul 2023

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "Data Analyst from Zero to Hero : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และ Power BI"

ม.รามคำแหง จัดอบรมวิเคราะห์ข้อมูล Excel และ Power BI ราคาไม่แพง

วิทยากรโดย คุณวิภู นพคุณทอง หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล บริษัท สน็อคโค เทคโนโลยี จำกัด นักวิเคราะห์ข้อมูล

ในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารศรีพิจิตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมได้โดยการ Scan QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ ทาง Link :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7IhC25mVTouKHD0raDQpChse0jMtnyiRoBR6YuSFyPB23WQ/viewform?usp=sf_link

(ลงทะเบียน วันนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2566)

*สามารถเบิกค่าใช้จ่ายการอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7IhC25mVTouKHD0raDQpChse0jMtnyiRoBR6YuSFyPB23WQ/viewform?usp=sf_link