โรงเรียนสาธิต มบส. ร่วมMOU 4 สถาบัน เพิ่มคนเก่งด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง

17 Jul 2023

  อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)กับ 4 สถาบัน ได้แก่ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)         

โรงเรียนสาธิต มบส. ร่วมMOU 4 สถาบัน เพิ่มคนเก่งด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง

อาจารย์สิริชัย  กล่าวต่อไปว่า  ความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง   การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำให้มีความรู้และสมรรถนะด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง และความร่วมมือในการคัดเด็กนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมโครงการด้วย

โรงเรียนสาธิต มบส. ร่วมMOU 4 สถาบัน เพิ่มคนเก่งด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง