มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลมอบทุน สร้างโอกาสการศึกษาแก่เด็กไทย

12 Jul 2023

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 โดยมี นายศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เป็นประธานในพิธี ร่วมกับประธานคณะกรรมการมูลนิธิ และผู้บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนของชาติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ซึ่งมีนักเรียนและนักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน 925 ทุน จากสถานศึกษา 106 แห่ง รวมมูลค่า 4,507,000 บาท
อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 นี้ มูลนิธิทิสโก้ฯ คาดว่าจะสามารถบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นมากกว่า 10,000 ทุน คิดเป็นเงินบริจาคประมาณ 45 ล้านบาท กระจายสู่สถานศึกษากว่า 1,000 แห่ง โดยมีกำหนดการมอบทุนแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลมอบทุน สร้างโอกาสการศึกษาแก่เด็กไทย

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานพัฒนาสังคมโดยไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มทิสโก้ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยในสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่ปี 2525 นอกเหนือจากประกอบธุรกิจเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยส่วนรวม โดยมีทุน 3 ประเภท ได้แก่ ทุนประกอบอาชีพ ทุนรักษาพยาบาล และทุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนหลักของมูลนิธิฯ และจวบจนถึงปี 2566 ได้มอบทุนการศึกษาแล้วกว่า 170,000 ทุน มูลค่าทุนบริจาคด้านการศึกษาทั้งสิ้นมากกว่า 600 ล้านบาท สำหรับผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนทั้ง 3 ประเภทได้ที่ http://www.tiscofoundation.org