โครงการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

05 Jul 2023

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2568 2570 โดยมีผู้ช่วยศาดตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีให้การต้อนรับ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2568 2570 โดยมีผู้ช่วยศาดตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีให้การต้อนรับ งานนี้จัดขึ้น เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับพื้นที่ 5 ภูมิภาค ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เพื่อร่วมจัดทำแผนสำหรับภาคเอกชนให้มีทิศทางภารกิจ และบทบาทไปในทิศทางเดียวกัน โดยงานนี้มีผู้ประกอบการด้านการพัฒนาทุเรียนทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกร ผู้ค้า ผู้ประกอบการส่งออก และผู้แปรรูป เข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม