ทีมอาจารย์พี่เลี้ยง ม.ศรีปทุม ส่งต่อความรู้ คณะครู นักเรียน ร. ร.บางบัว ในกิจกรรมโครงการ การพัฒนาเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อการสร้างรายได้

04 Jul 2023

ทีมอาจารย์พี่เลี้ยงคณะดิจิทัลมีเดีย ,คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ดำเนินการโครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ยังคงเดินหน้าปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ และให้คำปรึกษาแก่คณะครูและนักเรียน ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน โครงการการพัฒนาเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อการสร้างรายได้ โดยมี นางสุนิพา ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว พร้อมด้วยคุณครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ทีมอาจารย์พี่เลี้ยง ม.ศรีปทุม ส่งต่อความรู้ คณะครู นักเรียน ร. ร.บางบัว ในกิจกรรมโครงการ การพัฒนาเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อการสร้างรายได้

ทีมอาจารย์พี่เลี้ยง ม.ศรีปทุม ส่งต่อความรู้ คณะครู นักเรียน ร. ร.บางบัว ในกิจกรรมโครงการ การพัฒนาเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อการสร้างรายได้