กรมประมง…ชูผลสำเร็จเกษตรกรต้นแบบศพก. เครือข่ายด้านการประมง เพิ่มประสิทธิภาพสินค้า ลดต้นทุนการผลิต กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

27 Dec 2023

กรมประมงเดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ถอดบทเรียนองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มุ่งส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบเครือข่ายด้านการประมง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความเข้มแข็ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมสำหรับชุมชนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

กรมประมง…ชูผลสำเร็จเกษตรกรต้นแบบศพก. เครือข่ายด้านการประมง เพิ่มประสิทธิภาพสินค้า ลดต้นทุนการผลิต กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า…กรมประมง ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ สามารถใช้ ศพก. เป็นฐานเรียนรู้และเป็นแหล่งองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 - 2566 กรมประมงได้ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศพก.เครือข่ายฯ โดยการพัฒนาและยกระดับให้เป็นศูนย์ต้นแบบ จำนวนรวม 847 ศูนย์ เพื่อคัดเลือกบุคคลมาเป็นเกษตรกรต้นแบบในแต่ละจังหวัด ซึ่งเกษตรกรต้นแบบเปรียบเสมือนโค้ชทางการเกษตร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ขยายผลองค์ความรู้ให้เครือข่ายนำไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกร นำไปพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป

ด้านนายอาทิตย์ อินต๊ะเสาร์ เกษตรกรต้นแบบศพก. เครือข่ายด้านการประมง จ.แพร่ กล่าวเสริมว่า… ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต คติประจำใจ คือ "เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง" มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 7 ไร่ 2 งาน จากเดิมพื้นที่ตรงนี้ทำนาเพียงอย่างเดียวและมีพื้นที่เหลือเยอะ จึงได้เปลี่ยนเป็นเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2560 มีการขุดบ่อ เพื่อใช้น้ำในการเกษตรและมีการเลี้ยงปลาในบ่อดิน เนื่องจากทุกคนในครอบครัวชอบกินปลา โดยชนิดพันธุ์ปลาที่เลี้ยง ได้แก่ ปลานิล ปลาทับทิม ปลาบึก ปลาดุก และปลาหมอเทศ ซึ่งเป็นปลาที่มีการเจริญเติบโตดี เลี้ยงง่าย โตไว และ เป็นที่ต้องการของตลาด ปัจจุบันมีการขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ได้แก่ หอย เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ชาวบ้านนิยมรับประทาน มีราคาขายค่อนข้างสูง สามารถจำหน่ายในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับครอบครัว ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ด้วยประสบการณ์ด้านการเกษตรกว่า 5 ปี ทำให้ได้รับการยกย่องจากชาวบ้านในพื้นที่ให้เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ จึงได้รับเลือกให้เป็น ศพก. เครือข่ายด้านการประมงต้นแบบจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เบื้องต้นด้านการประมง และต้นแบบแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ซึ่ง ศพก.เครือข่ายฯ แห่งนี้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ ด้านประมง มีการเลี้ยงปลานิล และปลาดุก ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงไก่ ด้านการเกษตร มีการปลูกไม้ผล เป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นจุดศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อตนเอง สามารถถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นได้อีกด้วย

รองอธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า…จากผลการติดตามพบว่า เกษตรกรมีการตื่นตัวในการเข้ามาใช้บริการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรที่เคยเข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำการเกษตรได้จริง ทั้งในเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสร้างรายได้ การแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำ การลดต้นทุนการผลิต การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2567 กรมประมง มีเป้าหมายในการพัฒนา ยกระดับ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้เป็นศูนย์ต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมงในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากรมประมงเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ สนับสนุน ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรให้ได้มากที่สุด สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง โทร 02-558-0213, 02-558-0220

กรมประมง…ชูผลสำเร็จเกษตรกรต้นแบบศพก. เครือข่ายด้านการประมง เพิ่มประสิทธิภาพสินค้า ลดต้นทุนการผลิต กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ