โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1

08 Dec 2023
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรภาคปกติ) และรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อทดสอบมาตรฐานความรู้ ประจำปีการศึกษา 2567
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและสมัครสอบรูปแบบออนไลน์ ทาง http://www.ds.ru.ac.th บัดนี้ - 27 ธันวาคม 2566

สมัครสอบรูปแบบออนไซต์ บัดนี้ - 10 มกราคม 2567

สอบคัดเลือกและทดสอบมาตรฐานความรู้ วันที่ 14 มกราคม 2567

ประกาศผลคะแนนการสอบ วันที่ 19 มกราคม 2567

สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้า ม.1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าหลักสูตรปกติให้นำผลคะแนนทดสอบมาสมัครเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1