บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อ"การคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน" ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green day

08 Dec 2023

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณสมบูรณ์ กิตติอนงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด ในกลุ่มบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ รองคณบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน" ในงาน Happy Green Day ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และโครงการพนักงานสีเขียว ของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล  (MUIC) ศาลายา

บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อ"การคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน" ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green day

โดยบริษัท N15 Technology มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการขยะ ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการจัดการขยะเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปัจจุบัน N15 Technology นอกจากจะดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ และผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF แล้วยังมีโครงการขยะกำพร้าที่ดำเนินการไปรับขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้และไม่มีที่ไปจากทั้งประชาชน หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ นำมาผ่านกระบวนการจัดการอย่างถูกวิธี ซึ่งถือเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่จะนำไปสู่หลุมฝั่งกลบ และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาได้

บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อ"การคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน" ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green day