CEA จับมือ 12 สถาบันการศึกษา พัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมคอนเทนต์อย่างมืออาชีพ

09 Oct 2023

ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) (กลาง) พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรจากสถาบันการศึกษาชั้นนำจำนวน 12 สถาบัน อันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาโลกเสมือนจริง เพื่อสร้างพื้นที่ในการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และสัมผัสเกี่ยวกับโลกเสมือนอย่างเข้มข้น และสนับสนุนสู่การเติบโตเป็นนักสร้างสรรค์บนเส้นทางโลกเสมือนจริง ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC กรุงเทพฯ) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เมื่อเร็วๆ นี้

CEA จับมือ 12 สถาบันการศึกษา พัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมคอนเทนต์อย่างมืออาชีพ