เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมการประกวดพริกบางช้าง ประจำปี 2567 โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2

02 Feb 2024

นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจกรรมการประกวดพริกบางช้าง ประจำปี 2567 โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 12,000 บาท ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมการประกวดพริกบางช้าง ประจำปี 2567 โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2

การจัดกิจกรรมครั้งที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นการขยายผล การอนุรักษ์ และส่งเสริมการปลูกพริกบางช้าง ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2) เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุ์พืชดั้งเดิม โดยเฉพาะพริกบางช้าง 3) เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้มีการเพาะปลูกพริกบางช้าง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ผู้ปลูกพริกบางช้าง ในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม กรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานฯ ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น.นั้น

ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตรในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดพริกบางช้าง เพื่อเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี ตรงตามลักษณะสายพันธุ์ของพริกบางช้างเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พริกบางช้าง และประชาสัมพันธ์พริกบางช้างให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมขยายผลให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกพริกบางช้าง จึงมีแปลงรวบรวมสาธิตการปลูกการดูแลต้นพริกบางช้างภายในแปลงสวนเกษตร อุทยาน ร.2

เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียงได้เรียนรู้ รวมทั้งนำผลผลิตที่ชนะการประกวดไปจัดแสดงในนิทรรศการ ภายในงานดังกล่าวอีกด้วย

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมการประกวดพริกบางช้าง ประจำปี 2567 โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2