GPSC จับมือวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง เปิด EV One Stop Service เสริมศักยภาพช่างฝีมือ รองรับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเติบโต

30 Jan 2024

GPSC จับมือวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง เปิดโครงการ EV One Stop Service ต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดระยอง เพิ่มทักษะและความชำนาญให้ครู และนักศึกษาในการให้บริการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น รองรับการพัฒนาเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ และเปิดจุดชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งแผงโซล่าร์บนหลังคาขนาด 5.5 กิโลวัตต์ เดินหน้าส่งเสริมการใช้ยานยนต์แห่งอนาคต สอดรับแนวทางการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2603 มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

GPSC จับมือวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง เปิด EV One Stop Service เสริมศักยภาพช่างฝีมือ รองรับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเติบโต

นางปริญดา มาอิ่มใจ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า วันนี้ (30 ม.ค.67) GPSC ได้จัดพิธีเปิดโครงการ EV One Stop Service ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร และติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง จ.ระยอง เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำมาสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และเพิ่มทักษะให้กับ ครู อาจารย์ และนักศึกษา ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของ GPSC เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ และยังเป็นการลดมลพิษทางอากาศ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สอดรับกับนโยบายของ GPSC ที่มีเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2603 ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม

นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง กล่าวว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของชาวระยองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การซ่อมบำรุงจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ใช้รถดังกล่าว รวมถึงราคาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร จะสามารถรองรับการให้บริการซ่อมบำรุง และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชุมชนในพื้นที่ได้ อีกทั้งยังกระตุ้นการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาฝึกฝนศักยภาพด้านช่างหลากหลายวิชา นำมาประยุกช์ให้เกิดความรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติ เพื่อต่อยอดในการศึกษาสาขายานยนต์ไฟฟ้า สร้างรายได้ในอนาคต

ทั้งนี้ ศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ใต้อาคารช่างยนต์ และสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณศูนย์ซ่อมฯ และหน้าร้าน Quinine Cafe ซึ่ง GPSC ได้ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาอาคารอำนวยการ จำนวน 10 แผง รวมขนาดกำลังผลิต 5.5 กิโลวัตต์ และสนับสนุนนวัตกรรม องค์ความรู้ และจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปเป็นพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาทักษะของนักศึกษาอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดระยอง ที่ให้บริการปรึกษา ซ่อมบำรุง เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผ้าเบรก ล้อยาง ระบบไฟฟ้า ระบบจอแสดงผล กล่องควบคุมต่างๆ ให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และยังช่วยสร้างการตระหนักรู้แก่ชุนชนและผู้มีส่วนได้เสีย ถึงผลดีในระยะยาวของยานยนต์ไฟฟ้าที่ภาครัฐให้การส่งเสริม ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรและประเทศในการเดินหน้าสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อีกด้วย