ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

18 Jan 2024

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจในการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเป็นรายชิ้นต่อ ก.ล.ต. และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 และในการประชุมครั้งที่ 17/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจ) และ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความเห็นต่อหลักการและร่างประกาศ เมื่อวันที่9 ตุลาคม 2566 - 7 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการและร่างประกาศดังกล่าวนั้น ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. ยกเลิกหลักเกณฑ์การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาต่อสำนักงาน เป็นรายชิ้น
  2. กำหนดให้บริษัทต้องเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงพิจารณาว่าการโฆษณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์
    ด้านโฆษณารวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องก่อนจะเผยแพร่โฆษณา และให้หน่วยงาน compliance ติดตามและตรวจสอบภายหลังการเผยแพร่โฆษณา รวมทั้งจัดทำรายงานการกำกับดูแลการโฆษณาเป็นรายเดือน เสนอต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงให้ผู้ประกอบธุรกิจรวบรวมและจัดส่งรายงานดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส
  3. กำหนดให้ชัดเจนว่า ก.ล.ต. มีอำนาจในการสั่งระงับ แก้ไขการโฆษณา หรือให้ผู้ประกอบธุรกิจชี้แจงข้อมูล ในกรณีที่พบการโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ การออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567