นศ.นิติศาสตรมหาบัณฑิต SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงาน "คุก...มีไว้ทำไม? หาคำตอบได้ที่ "พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์" จ.นนทบุรี

24 Jan 2024

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยการนำนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เรียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) คณะนิติศาสตร์ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และแง่คิด ตลอดจนได้มีความรู้รอบด้านอันจะเป็นการเสริมสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ณ พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ตำบลสวนใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

นศ.นิติศาสตรมหาบัณฑิต SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงาน "คุก...มีไว้ทำไม? หาคำตอบได้ที่ "พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์" จ.นนทบุรี

นศ.นิติศาสตรมหาบัณฑิต SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงาน "คุก...มีไว้ทำไม? หาคำตอบได้ที่ "พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์" จ.นนทบุรี