สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการศึกษาดูงาน โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

23 Jan 2024

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการศึกษาดูงาน โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ มีผู้เข้าศึกษาดูงานจำนวน 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการศึกษาดูงาน โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการศึกษาดูงาน โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ