มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023 ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ในอันดับที่ 355 ของโลก

10 Jan 2024

จากผลการประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University Ranking) ของมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023 ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ในอันดับที่ 355 ของโลก จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,183 แห่ง และอันดับที่ 23 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยของไทยที่เข้าร่วมประเมิน 55 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับคะแนนประเมินรวม 7,025 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ 1. สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค (Setting & Infrastructure) ได้ 950 คะแนน 2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy & Climate Change) ได้ 1,450 คะแนน 3. การจัดการของเสีย (Waste) ได้ 1,350 คะแนน 4. การอนุรักษ์และการใช้น้ำ (Water) ได้ 600 คะแนน 5. การจัดการระบบขนส่ง (Transportation) ได้ 1,150 คะแนน และ 6. การศึกษา/การวิจัย (Education & Research) ได้ 1,525 คะแนน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023 ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ในอันดับที่ 355 ของโลก

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เข้าร่วมการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งได้รับผลการประเมินรวม 5,175 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 558 ของโลกจากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการประเมิน 956 แห่ง และอันดับที่ 28 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยไทยที่เข้าร่วมประเมิน 39 แห่ง จากนั้น ในปี 2022 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นเป็นอันดับที่ 476 ของโลก จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการประเมิน 1,050 แห่ง และอันดับที่ 26 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยไทยที่เข้าร่วมประเมิน 47 แห่ง ที่คะแนนประเมิน 6,125 คะแนน จนกระทั่งในปีนี้ 2023 มหาวิทยาลัยก็ได้รับการประเมินที่คะแนนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อันดับโลกและอันดับในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ

ข้อมูลอ้างอิง: https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2023

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023 ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ในอันดับที่ 355 ของโลก