วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

09 Jan 2024

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) การรับสมัคร โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 -วันที่ 15 มกราคม 2567 ที่เว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th และค่าสมัคร 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มกราคม 2567 การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ และ 2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.inter.kmutnb.ac.th/tcas2024r12/#more-5734 หรือสอบถามได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2811, 2812