กทม.เดินหน้ามาตรการเชิงรุกป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

22 Oct 2023

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ของ กทม.เพื่อรองรับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในช่วงปลายฤดูฝนและจะเข้าสู่ฤดูหนาวว่า กรุงเทพมหานคร โดย สสล.ได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ของ กทม.ปี 2567 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" เพื่อรองรับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในช่วงปลายฤดูฝนและจะเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งความกดอากาศมีแนวโน้มสูงขึ้น อากาศไม่ถ่ายเท และอาจทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองสะสมในอากาศเพิ่มขึ้น

กทม.เดินหน้ามาตรการเชิงรุกป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แถลงข่าวแผนปฏิบัติการฯ รับมือฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2567 ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 20 ต.ค.66 มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2567 ประกอบด้วย การเฝ้าระวัง แจ้งเตือนฝุ่น การควบคุมแหล่งกำเนิด และการป้องกันดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งการวางแผนล้างทำความสะอาด ดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้ต้นไม้ เพิ่มความถี่การแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM2.5 แบบเรียลไทม์ในช่วงที่ค่าฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ขณะเดียวกัน กทม.ได้เน้นย้ำช่องทางการแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพื่อวางแผนการทำงาน และการทำกิจกรรม หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีปริมาณค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานและมีแนวโน้มเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบทางสุขภาพ พร้อมรายงานข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM2.5 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.airbkk.com, www.pr-bangkok.com เฟซบุ๊ก : กรุงเทพมหานคร, กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สสล. กทม. และแอปพลิเคชัน : AirBKK รวมถึงจอแสดงผลบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จอแสดงผลแบบเคลื่อนที่ และจอแสดงผลอัจฉริยะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ บน LINE ALERT ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษแจ้งเบาะแส ผ่านระบบ Traffy Fondue เพื่อ กทม.จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวว่า สนอ.ได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมจัดหาหน้ากากอนามัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาหน้ากากอนามัย จำนวน 1,300,000 ชิ้น มอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะส่งผ่านไปให้สำนักงานเขต เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงที่ค่าฝุ่น PM2.5 สูงขึ้นระหว่างเดือน ธ.ค.66 - เม.ย.67 คาดว่าจะสามารถแจกจ่ายได้ในช่วงต้นเดือน ธ.ค.66 นอกจากนั้น ยังได้ควบคุมมลพิษอากาศจากแหล่งกำเนิด โดยร่วมกับสำนักงานเขตเตรียมการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่วัดในการเผาศพให้ถูกวิธี เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศ จำนวน 308 แห่ง ตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบกิจการเชิงรุก ตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษอากาศ โดยเน้นกิจการที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 สูง จำนวน 1,121 แห่ง เช่น กิจการผสมซีเมนต์ (แพลนท์ปูน) กิจการหลอมโลหะ กิจการที่มีการใช้หม้อไอน้ำ ซึ่งในรายที่พบข้อบกพร่องได้แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข ตรวจติดตาม และกวดขันให้ปฏิบัติตามมาตรการในช่วงที่มีฝุ่นละอองสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ PM2.5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวว่า สนพ.ได้ดำเนินการเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเขต สถานีตำรวจนครบาล และโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ ข้อแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจะเน้นการเข้าถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบางในช่วงที่มีค่าฝุ่นสูง มีการรายงานสถิติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง เพื่อปฏิบัติการออกช่วยเหลือผู้ป่วยยามจำเป็น ซึ่งหากมีการรายงานค่าฝุ่นในพื้นที่ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จะมีมาตรการ ดังนี้

เปิดศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีฝุ่น PM 2.5 เกิน 75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และโรงพยาบาล (รพ.) ในสังกัด กทม.เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ ได้แก่ รพ.กลาง โทร.02 220 8000 รพ.ตากสิน โทร. 02 437 0123 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 02 289 7225 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.02 429 3576 ต่อ 8522 รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ โทร.02 543 2090 หรือ 084 215 3278 รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร.02 326 9995 รพ.ราชพิพัฒน์ โทร. 063 324 11216 หรือ 099 170 5879 และ รพ.สิรินธร โทร.02 328 6901 ต่อ 11434 เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ให้บริการตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5

นอกจากนั้น สนพ. ได้เตรียมพร้อม 12 รพ.ในสังกัด กทม.แจกหน้ากากอนามัยและให้คำแนะนำการป้องกัน ดูแลสุขภาพในช่วงฝุ่นหนาแน่น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรเลี่ยงพื้นที่ฝุ่นสูง หรือลดระยะเวลาออกนอกอาคารให้น้อยที่สุด หากจำเป็นต้องออกนอกอาคาร ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และงดการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง รวมทั้งปิดประตูหน้าต่างให้สนิท หรืออยู่ในห้องปลอดฝุ่นและสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดง หรือมีอาการผิดปกติทางร่างกายอื่น ๆ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที หรือพบแพทย์ผ่าน Telemedicine แอปพลิเคชัน "หมอ กทม." เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร.สายด่วนสุขภาพ สนพ. 1646 ให้บริการตลอด 24 ชม.

กทม.เดินหน้ามาตรการเชิงรุกป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน