ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ 5 คณาจารย์คุณภาพ SPU ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ฯ (Thailand PSF) ระดับที่ 3 ครูที่สร้างครูที่มีคุณภาพในองค์กร

22 Oct 2023

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ 5 คณาจารย์คุณภาพระดับท็อปของ SPU ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand PSF) ระดับที่ 3 ครูที่สร้างครูที่มีคุณภาพในองค์กร : Thailand Professional Standards Framework (Thailand-PSF) Level 3 Proficient/Scholarly Teacher

ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ 5 คณาจารย์คุณภาพ SPU ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ฯ (Thailand PSF) ระดับที่ 3 ครูที่สร้างครูที่มีคุณภาพในองค์กร

จำนวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ
  5. ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

https://www.spu.ac.th/award/43865/award