LPN ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นองค์กรต้นแบบแนวร่วมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในงาน Climate Care Forum 2023 : Time To Reduce "ลด-เพื่อ-โลก"

26 Oct 2023

LPN ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นองค์กรต้นแบบแนวร่วมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในงาน Climate Care Forum 2023 : Time To Reduce "ลด-เพื่อ-โลก" พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

LPN ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นองค์กรต้นแบบแนวร่วมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในงาน Climate Care Forum 2023 : Time To Reduce "ลด-เพื่อ-โลก"

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN นำโดย นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ผ่านโครงการ Care the Whale (การลดก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะ) ในงาน Climate Care Forum 2023 : Time To Reduce "ลด-เพื่อ-โลก" ซึ่งจัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ความร่วมมือ Climate Care Platform พร้อมเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในองค์กรให้ร่วมกันลด และจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายที่ประเทศไทยจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065 โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันก่อน

โดยผลรวมปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ที่ LPN สามารถลดได้ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ Care the Whale คือ 8,481 KgCO2e เทียบเท่ากับการดูดซับ CO2ต่อปี ของจำนวนต้นไม้ 943 ต้น ซึ่งปัจจุบัน LPN มีแผนการเดินหน้าลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างจริงจังและต่อเนื่องในหลายมิติ ทั้งภายในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตและงานบริการอื่นๆ อาทิ การติดตั้งแผง Solar Cell ที่สำนักงานขายทุกโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า, วางระบบ EV Charger สำหรับโครงการในอนาคต ,ก่อตั้งโครงการ แยก แลก ตัง ร่วมกับ Wake Up Waste และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ (SCGC) เพื่อบริหารจัดการขยะจากต้นทางถึงปลายทาง เป็นต้น