มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ต้อนรับ คณะ กมธ. อุดมศึกษาฯ เข้าร่วมดูศึกษาดูงานหลักสูตร "การจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเมือง"

12 Oct 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ต้อนรับ ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธานอนุกรรมการธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม คณะ กมธ.อุดมศึกษา ฯ วุฒิสภา สัมมนาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ต้อนรับ คณะ กมธ. อุดมศึกษาฯ เข้าร่วมดูศึกษาดูงานหลักสูตร "การจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเมือง"

(ภาพจากซ้ายไปขวา เริ่มตั้งแต่ คนที่ 3 รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี , คนที่ 4 ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม คณะ กมธ. อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา , คนที่ 5 รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี , คนที่ 6 ผศ.ดร.กิตติ เมืองคุ้ม ผอ.สำนักวิจัย , คนที่ 7 ดร,รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี , คนที่ 8 ผศ.ดร.ชาติทนง โพธิ์คง รองผอ.สำนักวิจัย , คนที่ 9 ผศ.ปริญญา ไกลวุฒินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการ สวพ. และนักวิจัย มรอ. ได้ร่วมให้เกียรติต้อนรับ ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธานอนุกรรมการธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วย อาจารย์จริยา ศรีสวัสดิ์ (ผู้จัดการวิทยาลัย) และคุณวิฑูรย์ สนุกแสน (รองผู้อำนวยการวิทยาลัย) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ ในการปรึกษาหารือ ประเด็นการพัฒนาหลักสูตร "การจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเมือง" โดยจะพัฒนาร่วมกัน 3 กิจกรรม คือ การพัฒนาหลักสูตร LLL ร่วมกับเอกชน การออกแบบระบบการปลูกป่าในเมืองต้นแบบ ณ วิทยาเขตทุ่งกะโล่ และการร่วมทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ และระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่ครบวงจร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ต้อนรับ คณะ กมธ. อุดมศึกษาฯ เข้าร่วมดูศึกษาดูงานหลักสูตร "การจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเมือง"