มอบปริญญาบัตรผู้บริหารเซ็นทรัล

19 Oct 2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(สาขาการจัดการโรงแรมและบริการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้แก่  สุภรัฐ จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มอบปริญญาบัตรผู้บริหารเซ็นทรัล