สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน วางแผนการขับเคลื่อนภารกิจและกำหนดทิศทาง การพัฒนางานในหน่วยงานที่กำกับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

11 Oct 2023

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจและกำหนดทิศทางการพัฒนางานในหน่วยงานที่กำกับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน วางแผนการขับเคลื่อนภารกิจและกำหนดทิศทาง การพัฒนางานในหน่วยงานที่กำกับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลรับทราบทิศทางและการปรับแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การกำหนดเป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2567 -2570 และรับทราบผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัด 8 จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ 6 ศูนย์ ที่อยู่ในการกำกับดูแล ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

จากนั้น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานงานปลูกต้นไม้ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ในการนี้นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมฯ และการปลูกต้นไม้วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน วางแผนการขับเคลื่อนภารกิจและกำหนดทิศทาง การพัฒนางานในหน่วยงานที่กำกับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร