รวมพลัง จิตอาสาพัฒนา SCGP "ปลูก ลด ร้อน" เพิ่มพื้นที่สีเขียว ป่าชุมชนกาญจนบุรี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก

06 Dec 2023

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาญจนบุรี พนักงาน SCGP ชุมชนจิตอาสา พร้อมด้วย 3 โปรกอล์ฟหญิงระดับโลก โม - เม - เมียว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ SCGP "ปลูก ลด ร้อน" ปลูกต้นไม้ 999 ต้น และสร้างฝายชะลอน้ำ 9 ฝาย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 และวันดินโลก

รวมพลัง จิตอาสาพัฒนา SCGP "ปลูก ลด ร้อน" เพิ่มพื้นที่สีเขียว ป่าชุมชนกาญจนบุรี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก

นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา โครงการ SCGP "ปลูก ลด ร้อน" ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาญจนบุรี และ SCGP ร่วมปลูกต้นไม้ 999 ต้น และสร้างฝายชะลอน้ำ 9 ฝาย ณ ป่าชุมชนบ้านหนองหิน-เขาสูง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในวันที่ 5 ธันวาคม และวันดินโลก และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ SCGP ด้านการส่งเสริมความยั่งยืนตามกรอบ ESG เพื่อสร้างสมดุลในทุกมิติ

ป่าชุมชนบ้านหนองหิน-เขาสูง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีขนาดพื้นที่ 895 ไร่ เป็นป่าที่ SCGP ได้ร่วมกับราชการและชุมชนในพื้นที่ร่วมอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้ำให้กับชุมชนโดยรอบ การฟื้นฟูผืนป่าและเพิ่มต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนต้นน้ำในครั้งนี้ จะทำให้หมู่บ้านในพื้นที่มีแหล่งน้ำใช้ มีน้ำและดินที่อุดมสมบูรณ์เพื่อการเพาะปลูก สามารถสร้างรายได้จากการทำเกษตรกรรมและมีอาหารที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน พนักงาน SCGP และชุมชนจิตอาสารวมกว่า 500 คนเข้าร่วม นอกจากนี้ โปรกอล์ฟหญิงระดับโลก ได้แก่ "โปรโม"-โมรียา จุฑานุกาล "โปรเม"-เอรียา จุฑานุกาล และ "โปรเมียว"-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นตัวแทนและแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ในการส่งมอบแรงบันดาลใจในการรักษ์โลก และมาช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยการปลูกต้นไม้ร่วมกัน

SCGP ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้ ตัวช่วยสำคัญในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงช่วยรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติ และคืนความสมดุลให้กับความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการดำเนินกิจกรรม SCGP "ปลูก ลด ร้อน" เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่าง ๆ โดยในปี 2566 SCGP ได้ปลูกและอนุรักษ์ต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศในจังหวัดต่าง ๆ รวมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 57,720 ต้น และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก พร้อมส่งต่อโลกที่ยั่งยืนต่อไป