วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ MOU 3 สถานประกอบการ ขับเคลื่อนความร่วมมือการดูแลสุขภาพสุนัข แมว โคและม้า

24 Nov 2023

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม MOU กับ 3 สถานประกอบการด้านสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการในการเลี้ยงและดูแลรักษา สุนัข แมว สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โค และม้า พร้อมต่อยอดงานวิจัยร่วมกัน

วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ MOU 3 สถานประกอบการ ขับเคลื่อนความร่วมมือการดูแลสุขภาพสุนัข แมว โคและม้า

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายสัตวแพทย์กิตติ บัวเพชร กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสัตว์หมอกิตติ สงขลา นางสาวกฤติยา ฟุ้งตระกูล เจ้าของกิจการ PG Dairy Farm และนายจอม กิจวิบูลย์ เจ้าของกิจการ Nakhon Si Riding Club เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในการเลี้ยงและดูแลรักษาสุนัข แมว สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โค และม้า พร้อมสนับสนุนต่อยอดงานวิจัยร่วมกัน โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตอัครราชกุมารี ลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเร็ว ๆ นี้

การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ในการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์ การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน การวินิจฉัย การรักษา และการควบคุมโรคในสัตว์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการทางพันธุกรรม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนทักษะในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพื่อสร้างสรรผลงานนวัตกรรมให้แก่สังคม โดยเน้นงานด้านการวิจัยเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ ผ่านวิสัยทัศน์ "เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล" การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การผลิตนวัตกรรม ความก้าวหน้าทางการวิจัย เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเป็นการพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กรร่วมกัน

ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านสัตว์ใหญ่ สัตว์ปีก สัตว์เล็ก สัตว์น้ำ และสัตว์ป่า โดยเน้นด้านการเลี้ยงและดูแลสุขภาพ การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ จึงได้มีนโยบายในการจัดท้า MOU ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริงและประสบความสำเร็จในธุรกิจ ซึ่งความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาต่อไป

วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ MOU 3 สถานประกอบการ ขับเคลื่อนความร่วมมือการดูแลสุขภาพสุนัข แมว โคและม้า