การอบรม "การควบคุมการติดเชื้อสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์ จากพื้นฐานสู่การปฏิบัติ" Infection control for dental assistants, from basic to practice

14 Nov 2023

มาแล้วครับ Infection control หัวใจของคลินิกทันตกรรม ความรู้แบบเน้นๆ จากวิทยากร ที่เรียกว่าเป็น Expert ด้านนี้โดยเฉพาะ

การอบรม "การควบคุมการติดเชื้อสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์ จากพื้นฐานสู่การปฏิบัติ" Infection control for dental assistants, from basic to practice

ยกทีมจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำทีมโดย รศ.ทพญ.ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา พว.ชมพูนุช วงษ์วิริยะ หัวหน้างานบริการปลอดเชื้อกลาง พ.ต.ต.หญิง พว.กาญจนา สุวรรณพฤกษ์ พยาบาลICN หัวหน้าหน่วยคัดกรอง

เรียนรู้จากพื้นฐาน เทคนิค ที่ใช้จริง มีฝึกปฏิบัติ แถมแจกหนังสืออีก 1 เล่ม มีให้เลือกทั้ง Onsite , Online , On demand สำหรับ ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์เรียนจบ ได้ Certificate ฟังย้อนหลังได้ 1 ปี แบบนี้พลาดไม่ได้แล้ว

การอบรม "การควบคุมการติดเชื้อสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์ จากพื้นฐานสู่การปฏิบัติ" Infection control for dental assistants, from basic to practice 7-8 ธ.ค. 2566 ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 ธันวาคม 2566

8.00 - 8.15 น.        หัวข้อ "ผู้ช่วยทันตแพทย์กับการการควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรม"  โดย รศ.สุชิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภา

                                    รายละเอียดหัวข้อ : ความสำคัญของการควบคุมการติดเชื้อสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์

8.15 - 8.30 น.            สอบ Pretest

8.30 - 9.45 น.        หัวข้อ "โรคติดเชื้อที่พึงระวังในงานทันตกรรม"  โดย รศ.ทพญ.ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์

                                  รายละเอียดหัวข้อ :

1.โรคติดต่อทางเลือด เช่น Hepatitis virus, HIV

2.โรคติดต่อทางการสัมผัส Herpes, Pox

3.โรคติดต่อทางละอองและอากาศ TB, COVID-19, Influenza

9.45 - 10.00 น.       พัก

10.00 - 11.15 น.      หัวข้อ "หลักการทำปราศจากเชื้อด้วยความร้อน" โดย รศ.ทพญ.ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์

รายละเอียดหัวข้อ 1.Concept of heat sterilization 2. ข้อพึงระวังในการใช้ autoclave

11.15-12.30 น.        หัวข้อ "การใช้สารเคมีฆ่าเชื้อในงานทันตกรรม" โดย รศ.ทพญ.ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์

                                 รายละเอียดหัวข้อ ชนิดและคุณสมบัติของสารเคมีฆ่าเชื้อที่ใช้บ่อยในงานทันตกรรม

12.30-13.30 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-15.00 น.       หัวข้อ "การควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรมด้วยหลักการ Standard precautions" โดย รศ.ทพญ.ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์

รายละเอียดหัวข้อ

1.Standard precautions

1. Hand hygiene

                                 2. PPE

                                 3. Instruments sterilization

                                 4. Environmental surfaces

                                 5. Waste disposal

                                 6. Linens

                                 7. Injury prevention

                                 8. Respiratory hygiene and cough etiquette

                               2.การดูแลระบบน้ำในยูนิตทำฟัน

15.00 - 15.15 น.     พัก

15.15 - 16.15 น.      หัวข้อ "Transmission-based precautions และ IC ที่เปลี่ยนไปหลังการระบาดของ COVID-19" โดย รศ.ทพญ.ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์

                                 รายละเอียดหัวข้อ 1. Contact precaution

                                                               2. Droplet precaution

                                                               3. Airborne precaution

8 ธันวาคม 2566

9.00 -10.00 น.      หัวข้อ "หลักการห่อเครื่องมือที่ถูกต้อง (Lecture)" โดย พว.พตต.หญิง กาญจนา สุวรรณพฤกษ์ (IC nurse)

                                        พว. ชมพูนุช วงษ์วิริยะ (หัวหน้า CSSD)

10.00 -10.30 น.     หัวข้อ "การห่อเครื่องมือที่ถูกต้อง (Hand on)" โดย พว.พตต.หญิง กาญจนา สุวรรณพฤกษ์ (IC nurse)

                                        พว. ชมพูนุช วงษ์วิริยะ (หัวหน้า CSSD)

10.30 -10.45 น.      พัก

10.45 -11.15 น. หัวข้อ "CSSD (lecture)" โดย พว.พตต.หญิง กาญจนา สุวรรณพฤกษ์ (IC nurse)

พว. ชมพูนุช วงษ์วิริยะ (หัวหน้า CSSD)

11.15 -12.00 น.      หัวข้อ "CSSD site visit" โดย พว.พตต.หญิง กาญจนา สุวรรณพฤกษ์ (IC nurse)

พว. ชมพูนุช วงษ์วิริยะ (หัวหน้า CSSD)

12.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.   สอบ Post test

ปิดการอบรม

การอบรม "การควบคุมการติดเชื้อสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์ จากพื้นฐานสู่การปฏิบัติ" Infection control for dental assistants, from basic to practice