คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567

10 Nov 2023

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต, หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต โดยแยกหลักสูตรออกเป็น 4 ด้าน ประกอบไปด้วย สาขาวิชา 10 สาขา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)- สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)- สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ- สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)- สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)

หลักสูตรด้านการออกแบบ- สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

>> หลักสูตรด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม - สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)

"หลักสูตรตอบโจทย์สายงานปัจจุบัน ทันโลกอนาคต"สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 66 - 7 ม.ค. 67สามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://www.fit.ssru.ac.th/