สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566

12 Nov 2023

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมการเกษตรอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงาน

โอกาสนี้ได้มอบเงินบำรุงโรงเรียน จำนวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท และบริจาคให้แก่ศูนย์การแพทย์วัดหนองแวง จำนวน 10,000 บาท โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  3,653,426.57 บาท

ในการนี้นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีฯ

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566